Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Όρια απουσιών

Όρια Απουσιών

Άρθρο 21 – Χαρακτηρισμός Φοίτησης

  1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.
  2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
  3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα (αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης).
  4. Σε μάθημα μικτό το όριο 15% είναι επί του συνόλου των ωρών.
  5. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

 

Ώρες / εβδομάδα Σύνολο ωρών Εξαμήνου  Όριο Απουσιών (15%)  Ανεπαρκής Φοίτηση
1 15   2  3
2 30 5 6
3 45 7 8
4 60 9 10
5 75 11 12
6 90 14 15
7 105 16 17
8 120 18 19
9 135 20 21
10 150 22 23