Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 27 του Ν. 4763/2020 για την «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση »).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Υποχρεώσεις-οδηγίες εργοδότη

Υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου

 

Νέο πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση

Από την 1 Σεπτεμβρίου 2021, ισχύει το νέο πλαίσιο για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής  Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Δείτε τον οδηγό υλοποίησης και εφαρμογής Β’ έκδοση “Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ“.

Το πλαίσιο περιγράφεται στην αριθ. K5/97484/05.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3938/τ.Β’/26.08.2021.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τη διευκρινιστική οδηγία της
ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν με αρ.πρωτ. Κ5/65965/ 7-6-2021 και Δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1
και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει), προβλέπεται ότι «…Η περίοδος της πρακτικής…πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης…» και «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»

 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης, μπορεί να γίνεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του Δ’ εξαμήνου.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα (ποτέ όμως νύχτα) και για 5 ημέρες εβδομαδιαίως.

Πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να προσκομίσει στο ΙΕΚ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης.  Κατέβασε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2) Βεβαίωση εργοδότη. Κατέβασε εδώ την  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

3) Σύμβαση Πρακτικής (σε 3 πρωτότυπα). Κατεβάστε εδώ την ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

4) Ατομικά στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου. Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5) Απογραφικό Δελτίο Εισόδου.  Οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση (οδηγίες)

6) Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού τρεχούμενο/όψεως (Πρώτο όνομα του πρακτικά ασκούμενου)

 

Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης.

 

Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης

Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της ειδικότητας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα την 21.12.2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του νόμου.

Όταν ο πρακτικά ασκούμενος ολοκληρώσει τις 960 ώρες πρακτικής άσκησης, παραδίδει το βιβλίο στο ΙΕΚ τα παρακάτω δικαιολογητικά και έντυπα μαζί με το έντυπο λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον φορέα (εργοδότη)της πρακτικής.

  • Συμπληρωμένο το βιβλίο πρακτικής άσκησης.
  • Βεβαίωση εργοδότη (Βεβαίωση παρουσίας). Κατέβασε εδώ τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  • Απογραφικό δελτίο εξόδου. Γίνεται ηλεκτρονικά με την ίδια διαδικασία όπως το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου
  • Σύμβαση Ε3.5 από ΕΡΓΑΝΗ που να φαίνεται η ολοκλήρωση/διακοπή της πρακτικής άσκησης

Σημειώνεται ότι το έντυπο λήξης (Βεβαίωση παρουσίας) συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη – νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης και βεβαιώνει ότι ο καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω  επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης.

 

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

ΜΟΝΟ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΙΕΚ, ο Ασκούμενος ή ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης του προγράμματος. Για να πραγματοποιηθεί η Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν το ΙΕΚ και ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να προσκομίσει τα ακόλουθα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής της πρακτικής άσκησης ψηφιακά υπογεγραμμένη (gov.gr).
  2. Βεβαίωση Παρουσίας (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη) ( αρχείο pdf)
  3. Βιβλίο Πρακτικής (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)

Ο εργοδότης: Υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.

Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021). Κεφάλαιο 3: Οριζόντιες Ενέργειες Διαχείρισης και υλοποίησης.

 

Απαλλαγή από την πρακτική άσκηση

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Κατέβασε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση (αρχείο.doc )

 

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης αποτελεί ένα είδος ημερολογίου, όπου καταγράφονται καθημερινά οι εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της πρακτικής.

Η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Η πρώτη σελίδα συμπληρώνεται από τον σπουδαστή. Αναφέρει συνοπτικά τις εργασίες που πραγματοποίησε κάθε μέρα και δίπλα τον αριθμό των ωρών (4-8) καθημερινά. Στο τέλος της σελίδας σημειώνει τον συνολικό αριθμό των ωρών της εβδομάδας (20-40). Η επόμενη σελίδα αφορά την ίδια εβδομάδα και συμπληρώνεται από τον φορέα απασχόλησης (εργοδότη) ο οποίος υπογράφει και σφραγίζει.

Στο τέλος του μήνα (30 ή 31 αν η πρακτική ξεκίνησε την 1η του μήνα/14 αν η πρακτική ξεκίνησε στις 15 του μήνα) ο πρακτικά ασκούμενος συμπληρώνει τη μηνιαία έκθεση όπου περιγράφει λίγο πιο αναλυτικά τις εργασίες και την εμπειρία που αποκόμισε κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο φορέας υπογράφει και σφραγίζει στο τέλος της σελίδας.

Με το ίδιο τρόπο συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι μήνες μέχρι να συμπληρωθούν οι 960 ώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Έλεγχος Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

Στο τέλος κάθε μήνα, ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσέρχεται στο ΙΕΚ εποπτείας της πρακτικής άσκησής του, προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος του βιβλίου πρακτικής από το Συντονιστή, ο οποίος το υπογράφει και σφραγίζει.

 

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης μακριά από την περιοχή του ΙΕΚ

Η πρακτική άσκηση μπορεί να διεξαχθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα, έστω κι αν υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από το ΙΕΚ του καταρτιζόμενου.

Σ’ αυτή την περίπτωση με ευθύνη του ΙΕΚ, προτείνεται και ορίζεται συντονιστής της πρακτικής στο πλησιέστερο ΙΕΚ ή δύναται να γίνει μετεγγραφή του καταρτιζόμενου στο πλησιέστερο ΙΕΚ.

Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει την Απόφαση έγκρισης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ που φοιτά, ωστόσο τον έλεγχο του βιβλίου πρακτικής καθώς και τη διακοπή/λήξη της πρακτικής, τα υπογράφει και τα σφραγίζει το ΙΕΚ εποπτείας.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής το βιβλίο και τα απαραίτητα έντυπα αφού ελεγχθούν, υπογραφούν και σφραγιστούν από το συντονιστή, αποστέλλονται στο ΙΕΚ για ενημέρωση του ατομικού φακέλου του καταρτιζόμενου και την έκδοση ΒΕΚ