Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαδικασία πρόσληψης

O τρόπος στελέχωσης των Δημοσίων ΙΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου, για την επιλογή τους στα ΔΙΕΚ υποβάλλεται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρεχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://mis.inedivim.gr/, όπου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο ΙΕΚ που δήλωσαν στην αίτησή τους και κατατάσσονται σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης ανα Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, Εμπειροτέχνες), τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους.

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων σε όλες τις δομές δια βίου μάθησης ορίζονται οι είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως.