Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έκτακτα μέτρα για την covid

Ανακοινώθηκαν οδηγίες για τα νέα μέτρα covid που ισχύουν ως 17 Ιανουαρίου 2022. Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες εδώ.

Επισημαίνεται ότι για τα πιστοποιητικά νόσησης ισχύει η παρακάτω παράγραφος Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022